Foto van 'normale' cellen.

maten (L x B): ca. 50 x 50 µm

 

 

Sieralg van de maand
februari 2003

Staurodesmus convergens

Staurodesmus convergens (in oude florawerken te vinden onder de naam Arthrodesmus convergens) wordt gekenmerkt door afgeplatte, ellipsvormige semicellen, met aan elke pool een forse stekel. De soort heeft een wereldwijde verspreiding en is ook in Nederland bepaald niet zeldzaam in het voor deze soort geeigende milieutype: ondiepe, zwak zure, matig voedselarme wateren. Als de cellen goed ontwikkeld zijn is de soort nauwelijks met een andere te verwarren.

Stekelloze cel van
Staurodesmus convergens

Soms komt het echter voor dat om een of andere reden de stekelvorming achterwege blijft. In dat geval gaat Staurodesmus convergens sprekend gelijken op Cosmarium depressum.  Zo’n situatie deed zich voor bij de inventarisatie van de Westbroekse Zodden door onze sieralgenclub, afgelopen zomer. Op een afgeplagd, drassig perceel werd toen een rijke populatie van S. convergens aangetroffen waarbij slechts een enkele cel een spoor van stekelvorming vertoonde. De desbetreffende alg werd dan ook door menig deelnemer als Cosmarium depressum gedetermineerd. Ben je er eenmaal op bedacht dan is stekelloze S. convergens echter meestal toch wel van C. depressum te onderscheiden, onder meer door de forsere celafmetingen van eerstgenoemde soort.